Przerwa techniczna! Ceny produktów mogą być nieaktualne. Zamówienia będą wyceniane indywidualne. Za utrudnienia przepraszamy.

PROMOCJA do 35% rabatu! Klamki z montażem GRATIS!
02 dni
08 godzin
12 minut
10 sekund

Regulamin

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]


1) Dane identyfikujące Przedsiębiorcę


Firma: Solidne Drzwi Wojciech Kołtuniak

Adres: Połomia 44-323, ul. Podgórna 2
Adres poczty elektronicznej: [email protected]            
Numer NIP: 647-257-54-32
Numer telefonu: 733-270-044            

2) Oświadczenia:

1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

2. W przypadkach sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ww. ustawy lub innymi przepisami bezwzględnie obwiązującymi, pierwszeństwo mają przepisu ustawy.

3) Podstawowe pojęcia:

1.Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.Solidnedrzwi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.

2.Sprzedający – Wojciech Kołtuniak Solidne drzwi; klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem 733-270-044

3.Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.

4.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

5.Koszty transportu – rozumie się przez to opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia; opis kosztów transportu znajduje się również na stronie www.solidnedrzwi.pl w zakładce Koszty dostaw.

6.Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

7.Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.Punkty odbioru – punkty odbioru osobistego, w których Kupujący może osobiście odebrać zamówiony towar, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie)


§2
[ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA]


1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe:

        a. po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;

        b. po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie  internetowym;

        c. po wysłaniu e-maila na adres [email protected] z treścią zamówienia.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

        a. przeglądarkę internetową:

                    i.Internet Explorer 7 lub nowszy

                    ii.Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

                    iii.Opera w wersji 7.0 lub nowszy

                    iv.Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej

        b. włączoną obsługę Java Script

        c. system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/Linux

3. Poprzez dokonanie rejestracji Kupujący otrzymuje możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia oraz przeglądania historii zakupów.

4. Zamówienie składane jest poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie wybranie opcji ”Potwierdzam zakup”.

5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, a także w dni nie

będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 7.30 następnego dnia roboczego.

6. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. W celu przyspieszenia

realizacji Zamówienia Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie poprzez link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Sprzedający skontaktuje

się z Kupującym telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w celu jego potwierdzenia.

7. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego adres e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 7 §2 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, która ma charakter umowy terminowej na czas realizacji zamówienia.

9. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy i mają na celu jedynie przedstawienie ogólnej wizualizacji produktu. Produkt jest dostępny na zamówienie i zależy od wybranej przez klienta konfiguracji. Ostateczny wygląd i specyfikacje produktu mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach.


§3
[CENY I METODY PŁATNOŚCI]


1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają 
podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu, które są podane na stronie www.solidnedrzwi.pl w zakładce Koszty dostaw.

2. Cena ma charakter wiążący – dla danej umowy sprzedaży - po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 6 §2 Regulaminu.

3. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

        a) kupujący wpłaca 50% wartości zamówienia (zadatek) przelewem, pozostałe 50% za pobraniem przy odbiorze;

        b) przelew na rachunek bankowy – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

        c) Przelew w systemie Tpay.com – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności – e-Przelew w systemie Tpay.com. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar wraz kosztami transportu winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego.

Dane do przelewu: SolidneDrzwi Wojciech Kołtuniak, 44-323 Połomia, ul. Podgórna 2

nr rachunku: 39 1750 0012 0000 0000 3512 1064

6. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

8. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, iż Faktura VAT winna być dostarczona w formie papierowej.

§4
[DOSTAWA]


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.

2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.

3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia jest możliwa przed jego wysłaniem.

4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody.

Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.

6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności.

7. Kupujący może odebrać zamówiony Towar również osobiście w Punktach Odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie) ze Sprzedającym oraz dokonaniu płatności za zamówiony Towar przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z pkt 3 §3 Regulaminu.

8. W związku z przedpłatą za zamówiony Towar, przy odbiorze osobistym Kupujący powinien mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, w celu dokonania jego identyfikacji przez pracownika Sprzedającego.

9. W Punktach Odbioru istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego zamówionego Towaru w obecności pracownika Sprzedającego oraz spisania protokołu odbioru.

10. W przypadku nie odebrania zamówionego Towaru przez Kupującego w umówionym terminie, zostanie on powtórnie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) przez Sprzedającego o możliwości odbioru Towaru w ciągu 5 dni roboczych. Towar nie odebrany w dodatkowym terminie zostanie zwrócony do Magazynu Głównego.

§5
[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827),  Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego lub drogą mailową na adres [email protected]

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. A w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1 §5  powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:

        a) dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;

        b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).

7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

        a.świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta;

        b.umów, w których cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

        c.umów, w których przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. drzwi, ościeżnice);

        d.umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

        e.umów, w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;


§6
[REKLAMACJE I GWARANCJA]


1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku

Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

4. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedającego.

5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Miejscem zwrotu wadliwych Towarów jest siedziba Sprzedawcy.

7. Sprzedający nie jest producentem Towarów.

8. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do danego Towaru oraz na stronie www.solidnedrzwi.pl w karcie Towaru.


§7
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]


1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie zgody Uczestnika na ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda Uczestnika wyrażana jest poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu w trakcie składania Zamówienia.

3. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym, może on wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celach marketingowych. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji.

4. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.

5. Kupujący dokonujący Zamówienia w sklepie internetowym może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do: Solidne Drzwi Wojciech Kołtuniak z siedzibą w Połomi oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym. Zgoda wyrażana jest poprzez odznaczenie właściwego oświadczenia przy składaniu Zamówienia.

6. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§8
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]


1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.solidnedrzwi.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienie złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane wg dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014, poz.121 z późn.zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn.zm) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.), a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 10.10.2016r